BB 623/523 วิชาคำอุปมาของพระเยซู

วิชาคำอุปมาของพระเยซู ศึกษาคำอุปมาของพระเยซูในหนังสือพระกิตติคุณ ด้วยการคำนึงถึงพื้นหลังทางวัฒนธรรมใน ศตวรรษที่ 1 วิชานี้ให้ความสนใจต่อการพัฒนาทักษะในการตีความหมายคำอุปมา และการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพในสังคมไทยในปัจจุบัน

อาจารย์ผู้สอน
ศาสนาจารย์ มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

เวลาเรียน
เริ่มเรียนทุกวันพฤหัสบดี
31  พ.ค. 2012 – 13  ก.ย. 2012 (ภาคค่ำ)
เวลา 18.30 – 21.00
(สอบปลายภาคเรียน 20  ก.ย. 2012)

ทดลองเรียนโดยใช้
email: demo@hotmail.com
password: demo

 

ค่าลงทะเบียน 400 บาท
ท่านที่ผ่านการอบรมจะได้รับ ประกาศนียบัตรจากทางพระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถเรียนผ่านระบบ mClass ของพระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย โดยการลงทะเบียนผ่านระบบออน์ไลน์ตามขั้นตอนด้านล่าง

คลิกเพื่อลงทะเบียนออนไลน์

Comments are closed.