:: กรรมการบริหาร ::

ผู้อำนวยการ: ศจ.สุรสิทธิ์ เต็มพรเสถียร (DMin cand.)

ฝ่ายวิชาการ: ศจ.ดร.อนันต์ วิไลธนารักษ์ (DMin)

ฝ่ายภาคสนาม: อ.อานุภาพ พฤกษะวัน (MA)

ฝ่ายผู้จัดการ: คุณปัทมาสน์ วิไลธนารักษ์ (Grad Cert)