ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

  1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ( ครั้งเดียว )               500.00 บาท
  2. ค่าบำรุงการศึกษา ภาคละ                            200.00 บาท
  3. ค่าชุดวิชา วิชาละ                                          900.00 บาท
  4. ค่าวิชาภาคสนาม ( ภาคสุดท้าย )                 600.00 บาท
  5. ค่าลงทะเบียนสอบซ่อม วิชาละ                    200.00 บาท
  6. ค่าสอบนอกตารางปกติ วิชาละ                     100.00 บาท
  7. การรักษาสภาพนักศึกษา                              500.00 บาท
  8. ค่าขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา               2,000.00 บาท
  9. ค่าจัดส่งเอกสารต่างประเทศ (ตามพื้นที่จริง)