:: กรรมการบริหาร ::

กรรมการบริหารพพท.

ผู้อำนวยการ: ศจ.สุรสิทธิ์ เต็มพรเสถียร 

ฝ่ายวิชาการ: ศจ.ดร.อนันต์ วิไลธนารักษ์ 

ฝ่ายภาคสนาม/ปกครอง: อ.อานุภาพ พฤกษะวัน

ฝ่ายผู้จัดการ: คุณปัทมาสน์ วิไลธนารักษ์