:: กรรมการบริหาร ::

ศจ.สุรสิทธิ์


เต็มพรเสถียร

รักษาการณ์ผู้อำนวยการ (Acting Director)
M.Div, D.Min(Cand.)

ทีมกรรมการบริหาร

อ.อานุภาพ พฤกษะวัน

M.Min (Ministry), M.Div(Cand.)

อาจารย์ฝ่ายปกครอง (Dean of Student affairs) 

ทำหน้าที่ดูแลการฝึกงานและกิจการนักศึกษา

ศจ.ดร.อนันต์ วิไลธนารักษ์

D.Min, GradCert.(Leadership)

อาจารย์ฝ่ายวิชาการ (Academic Dean)

ทำหน้าที่ดูแลบริหารหลักสูตรการสอน และบุคลากรผู้สอน

คุณปัทมาสน์ วิไลธนารักษ์

B.BS, GradCert.(Leadership)

ผู้จัดการ (Manager of Administration) 

ทำหน้าที่ดูแลงานบุคคล, การเงิน และบริหารสถานที่