:: รายวิชาเรียนในแต่ละภาคเรียน ::


หลักสูตรพันธกรคริสตจักร
(Certificate of Ministry)
รวมทั้งหมด 36 หน่วยกิต (ระยะเวลาศึกษา 1 ปี)
ภาคเรียนที่ 1
วิชาบังคับ
หน่วยกิต
TH102 หลักความเชื่อพื้นฐาน
2
BB102 สำรวจพระคัมภีร์เดิม
3
BB206 หลักการตีความหมายพระคัมภีร์
3
MN102 รากฐานชีวิตคริสเตียน
2
MN104 การเป็นพยานระบบเซลล์
3
CE102 คริสเตียนศึกษาเบื้องต้น
2
PE102 ภาคสนาม
0.5
GE104 ทักษะการบรหารเบื้องต้น
2
รวม
17.5
ภาคเรียนที่ 2
วิชาบังคับ
หน่วยกิต
BB104 สำรวจพระคัมภีร์ใหม่
3
MN206 การสร้างสาวก
2
MN310 แนะนำงานพันธกิจ
2
PE104 ภาคสนาม
0.5
วิชาเลือก
11
รวม
18.5

หลักสูตรคริสตศาสนศาสตร์ศึกษา (ตรี) สาขาศาสนศาสตร์
Undergraduate Theological Study (U.T.S.)
ระยะเวลาศึกษา 4 ปี 9 เดือน รวมทั้งหมด 146 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1-2 (รวม 4 ปี)
หมวดวิชา
หน่วยกิต
หมวดศาสนศาสตร์
24
หมวดพระคัมภีร์
33
หมวดพันธกิจคริสตจักร
39
หมวดคริสเตียนศึกษา
5
หมวดประวัติศาสตร์
6
หมวดการศึกษาทั่วไป
15
หมวดประสบการณ์รับใช้ (ภาคสนาม)
6
รวม
146

หลักสูตรคริสตศาสนศาสตร์ศึกษา (โท) สาขาพันธกิจ
Graduate Theology Studies (G.T.S.)
ระยะเวลาเรียน 1 ปี รวมทั้งหมด 37 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1-2 (รวม 1 ปี)
หมวดพระคัมภีร์/ศาสนศาสตร์
หน่วยกิต
วิชาบังคับพระคัมภีร์
BB501 เบื้องหลังพระคัมภีร์
BB503 พระธรรมอิสยาห์
วิชาบังคับศาสนศาสตร์
TH503 ศาสนศาสตร์การเป็นผู้ช่วย
TH505 ศาสนศาสตร์พันธกิจในวรรณกรรมลูกา
TH509 วิธีการทำวิจัยด้านศาสนศาสตร์
วิชาเลือกศาสนศาสตร์
TH506 ปกป้องหลักความเชื่อคริสเตียน
TH507 กระแสทางด้านศาสนศาสตร์ปัจจุบัน
TH508 ศาสนศาสตร์การนมัสการในคริสจักร
วิชาเลือกพระคัมภีร์
BB619 ภาษากรีกพื้นฐาน
BB507 ภาษาฮีบรูพื้นฐาน
หมวดพันธกิจคริสตจักร
วิชาบังคับพันธกิจ
MN543 มิชชั่นในเอเชีย
MN503 พันธกิจในเมืองใหญ่
MN510 จริยธรรมผู้รับใช้
MN511 การบริหารความขัดแย้ง
MN509 คริสตจักรและการพัฒนาสังคม
MN515 การเป็นผู้นำในแบบเอเชีย
วิชาเลือกพันธกิจ
MN605 การทำงานต่างวัฒนธรรม
MN512 ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม
ภาคสนาม
PE603-PE604 ภาคสนาม
หมายเหตุ นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้ต้องเรียนวิชาบังคับ 34 หน่วยกิต วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 


หลักสูตรคริสตศาสนศาสตร์ศึกษา (โท) สาขาพันธกิจ
Graduate Theology Studies (G.T.S.)
ระยะเวลาเรียน 2 ปี รวมทั้งหมด 72 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1-2 (รวม 2 ปี)
หมวดพระคัมภีร์/ศาสนศาสตร์
หน่วยกิต
วิชาบังคับพระคัมภีร์
BB206/506 หลักการตีความหมายพระคัมภีร์
BB501 เบื้องหลังพระคัมภีร์
BB104/504 สำรวจพันธสัญญาใหม่
BB102/502 สำรวจพันธสัญญาเดิม
BB503 การวิเคราะห์และร่างคำเทศนาในพระธรรมอิสยาห์
วิชาบังคับศาสนศาสตร์
TH503 ศาสนศาสตร์การเป็นผู้ช่วย
TH202/502 พระวิญญาณบริสุทธิ์
TH204/504 มนุษย์และความบาป
TH304/514 จริยธรรมคริสเตียน
TH505 ศาสนศาสตร์พันธกิจในวรรณกรรมลูกา
TH509 วิธีการทำวิจัยด้านศาสนศาสตร์
วิชาเลือกพระคัมภีร์ (เลือก 3 หน่วยกิต)
BB623/523 คำอุปมาของพระเยซู
BB619 ภาษากรีกพื้นฐาน
BB507 ภาษาฮีบรูพื้นฐาน
วิชาเลือกศาสนศาสตร์ (เลือก 2 หน่วยกิต)
TH404/604 นานาลัทธิและแนวคิดร่วมสมัย
TH507 กระแสทางด้านศาสนศาสตร์ปัจจุบัน
TH508 ศาสนศาสตร์การนมัสการในคริสจักร
หมวดพันธกิจ/ทั่วไป
วิชาบังคับพันธกิจ
MN404/524 หลักการพัฒนาผู้นำ
MN503 พันธกิจในเมืองใหญ่
MN406/506 การเพิ่มพูนคริสตจักร
MN511 การบริหารความขัดแย้ง
MN509 คริสตจักรและการพัฒนาสังคม
MN543 มิชชั่นในเอเชีย
MN515 การเป็นผู้นำในแบบเอเชีย
MN510 จริยธรรมผู้รับใช้
MN210/517 หมายสำคัญและการอัศจรรย์
วิชาเลือกพันธกิจ (เลือก 8/9 หน่วยกิต)
MN104/504 การเป็นพยานระบบเซลล์
MN108/518 การเลือกคู่ครองและครอบครัวคริสเตียน
MN202/502 หลักการเทศนา 1
MN204/514 หลักการเทศนา 2
MN302/513 วัฒนธรรมไทยและความเชื่อคริสเตียน
MN613 หลักการสื่อสารคริสเตียน
MN306/516 หลักศิษยาภิบาล
ภาคสนาม
PE603-PE604 ภาคสนาม
หมายเหตุ นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้ต้องเรียนวิชาบังคับ 62 หน่วยกิต วิชาเลือก 13 หน่วยกิต 

 

ใส่ความเห็น