ปรัชญา

 

ปรัชญา
พระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทยเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่เหมือนศูนย์กลางในการฝึกอบรมบุคลากรที่พระเจ้าได้ทรงเรียกให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ หลังจากที่บุคคลเหล่านี้ได้รับการอบรมเบื้องต้นจากคริสตจักรท้องถิ่นแล้ว ในการนี้พระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทยจะพยายามสร้างเสริมชีวิตที่สมดุลระหว่างความรู้ทางวิชาการ ทักษะความสามารถในการรับใช้ และการพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณในตัวของนักศึกษา เพื่อให้พวกเขาสามารถมีชีวิตอย่างสาวกของพระเยซูคริสต์ และสามารถสร้างเสริมคนอื่นให้เป็นสาวกได้ ดังกล่าวนี้ พระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทยจักต้องเป็นศูนย์กลางของคณาจารย์ซึ่งมีวุฒิภาวะถ่ายทอดวิชา ความรู้ ทักษะความชำนาญ ตลอดจนแบบอย่างชีวิตให้กับนักศึกษา ไม่เพียงแต่ในชั้นเรียนเท่านั้น แต่ด้วยความสัมพันธ์ในการใช้ร่วมกับนักศึกษาด้วย