วัตถุประสงค์

 

  1. ให้ความรู้ด้านคริสตศาสนศาสตร์อย่างมีระบบ และพัฒนาทักษะการรับใช้พระเจ้าอย่างเหมาะสมในบริบทคริสเตียนไทย

  2. ผลิตคริสเตียนฆราวาส อนุชนคนรุ่นใหม่ ให้มีความเข้าใจ พระคริสตธรรคัมภีร์และพัฒนาทักษะเพื่อร่วมรับใช้พระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

  3. เสริมสร้างผู้นำคริสตจักร ผู้รับใช้ของพระเจ้า ผู้ทำการในคริสตจักร ให้พัฒนาความสามารถ ของประทาน ทักษะ เพื่อรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลสูงสุด