พันธกรคริสตจักร

หลักสูตรพันธกรคริสตจักร
(Certificate of Ministry)
รวมทั้งหมด 36 หน่วยกิต (ระยะเวลาศึกษา 1 ปี)
ภาคเรียนที่ 1
วิชาบังคับ
หน่วยกิต
TH102 หลักความเชื่อพื้นฐาน
2
BB102 สำรวจพระคัมภีร์เดิม
3
BB206 หลักการตีความหมายพระคัมภีร์
3
MN102 รากฐานชีวิตคริสเตียน
2
MN104 การเป็นพยานระบบเซลล์
3
CE102 คริสเตียนศึกษาเบื้องต้น
2
PE102 ภาคสนาม
0.5
GE104 ทักษะการศึกษาเบื้องต้น
2
รวม
17.5
ภาคเรียนที่ 2
วิชาบังคับ
หน่วยกิต
BB104 สำรวจพระคัมภีร์ใหม่
3
MN206 การสร้างสาวก
2
MN310 แนะนำงานพันธกิจ
2
PE104 ภาคสนาม
0.5
วิชาเลือก
11
รวม
18.5