:: เจ้าหน้าที่ ::

ฝ่ายวิชาการ: ศจ.ดร.อนันต์ วิไลธนารักษ์

ฝ่ายภาคสนาม/นักศึกษา: อ.อานุภาพ พฤกษะวัน

ฝ่ายบริหาร: คุณปัทมาสน์ วิไลธนารักษ์

งานบรรณารักษ์: คุณกาญจนา ศรีสร้อย

งานทะเบียน: คุณสุมิตรา พยาชัย

งานธุรการ: คุณศุภลักษณ์ เอี่ยมวิจิตร

งานแม่ครัว: คุณอัญชัญ คงสุข

งานแม่บ้าน: คุณลำใย หมายสุข

งานสถานที่: คุณเสถียน สมอดี

 

 

ใส่ความเห็น