คริสตศาสนศาสตร์ศึกษา (ตรี)

หลักสูตรคริสตศาสนศาสตร์ศึกษา (ตรี) สาขาศาสนศาสตร์ Undergraduate Theological Study (U.T.S.) ระยะเวลาศึกษา 4 ปี 9 เดือน รวมทั้งหมด 146 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1-2 (รวม 4 ปี)
หมวดวิชา
หน่วยกิต
หมวดศาสนศาสตร์
24
หมวดพระคัมภีร์
33
หมวดพันธกิจคริสตจักร
39
หมวดคริสเตียนศึกษา
5
หมวดประวัติศาสตร์
6
หมวดการศึกษาทั่วไป
15
หมวดประสบการณ์รับใช้ (ภาคสนาม)
6
รวม
146