:: ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ::

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อภาคเรียน
ค่าลงทะเบียน
300 บาท
ค่าเอกสารประกอบวิชาเรียน
300 บาท
ค่าอาหาร
6,000 บาท
ค่าที่พัก
3,000 บาท
ค่าบำรุงห้องสมุด
300 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
300 บาท
ค่าตำราวิชาต่างๆ
1,400 บาท
ค่าหน่วยกิตหน่วยละ (ระดับตรี,ประกาศนียบัตร)
150 บาท
ค่าหน่วยกิตหน่วยละ (ระดับโท)
300 บาท
ค่าคอมพิวเตอร์
500 บาท
ค่าสัมมนา หรือ ค่าย พ.พ.ท.
600 บาท
หมายเหตุ
นักศึกษา ป.ตรี และ C.minจะต้องลงเรียน 19.5 หน่วยกิต รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 15,625 บาท
นักศึกษา ป.โท จะต้องลงเรียน 19.5 หน่วยกิต รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 20,250
– ภาคเรียนที่ 1 ปลายเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนกันยายน
– ภาคเรียนที่ 2 ปลายเดือนตุลาคม-กลางเดือนมีนาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
นักศึกษาที่ลงเรียน 15 หน่วยกิตขึ้นไปจะพัก/ไม่พักหอสถาบันฯ ก็ได้ ส่วนนักศึกษาที่เรียนน้อยกว่า 15 หน่วยกิต (เดินเรียน) ไม่สามารถพักหอสถาบันฯได้ ถ้านักศึกษาต้องการรับประทานอาหารที่สถาบันฯให้แจ้งสำนักงานโรงเรียน มื้อละ 30 บาท
ในกรณีที่นักศึกษาจะขอหยุดพักการเรียนชั่วคราว ต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 500 บาท/เทอม