คริสตศาสนศาสตร์ศึกษา (โท)

 

หลักสูตรคริสตศาสนศาสตร์ศึกษา (โท) สาขาพันธกิจ
Graduate Theology Studies (G.T.S.)
ระยะเวลาเรียน 1 ปี รวมทั้งหมด 37 หน่วยกิต
 
*สำหรับผู้ที่จบการศึกษาพระคัมภีร์ระดับตรีมาแล้ว*

หมวดพระคัมภีร์/ศาสนศาสตร์

 

วิชาบังคับพระคัมภีร์ (บังคับ6หน่วยกิต)
BB608 เบื้องหลังพระคัมภีร์                                                                       
BB610 พระธรรมอิสยาห์                                                                    

วิชาบังคับศาสนศาสตร์ (บังคับ6หน่วยกิต)
TH610 ศาสนศาสตร์การเป็นผู้ช่วย                                                      
TH509 วิธีการทำวิจัยด้านศาสนศาสตร์

หมวดพันธกิจคริสตจักร

 

วิชาบังคับพันธกิจ (บังคับ 15 หน่วยกิต)
MN612 การบริหารความขัดแย้ง                                                          
MN614 พันธกิจโลก                                                                      

MN616 พันธกิจในชุมชนเมือง                                                        

MN618 พฤติกรรมองค์การ                                                                   
MN620 คริสตจักรและการพัฒนาสังคม                                                

 
   

ภาคสนาม (บังคับ1หน่วยกิต)

 

PE602-PE604 ภาคสนาม                                                                       

 

หมายเหตุ นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้ต้องเรียน

วิชาบังคับ 28 หน่วยกิต   วิชาเลือก 9 หน่วยกิต  รวม 37 หน่วยกิต

และสอบ Comprehensive

 

หลักสูตรคริสตศาสนศาสตร์ศึกษา (โท) สาขาพันธกิจ
Graduate Theology Studies (G.T.S.)
ระยะเวลาเรียน 2 ปี รวมทั้งหมด 72 หน่วยกิต  

สำหรับผู้จบการศึกษาวุฒิป.ตรี สาขาทั่วไป

 

หมวดพระคัมภีร์/ศาสนศาสตร์

 

 

วิชาบังคับพระคัมภีร์ (บังคับ15หน่วยกิต)
BB602 สำรวจพันธสัญญาเดิม                                                      
BB604 สำรวจพันธสัญญาใหม่                                                  

BB602 หลักการตีความหมายพระคัมภีร์                                                                                
BB608 เบื้องหลังพระคัมภีร์                                                      
BB610 พระธรรมอิสยาห์ (exegesis & sermon outline)       

 

 

วิชาบังคับศาสนศาสตร์  (บังคับ18หน่วยกิต)
TH602 พระวิญญาณบริสุทธิ์                                                          
TH604 มนุษย์และความบาป                                                         
TH606  จริยธรรมคริสเตียน                                                           
TH608  คริสตจักรและอวสานศาสตร์                                            
TH503 ศาสนศาสตร์การเป็นผู้ช่วย                                        

TH612 วิธีการทำวิจัยด้านศาสนศาสตร์                                         

 

   

วิชาบังคับพันธกิจ (บังคับ 28 หน่วยกิต)
MN602 หลักการเทศนา1                                  

MN604 หลักการเทศนา2                                                               

MN606 หมายสำคัญและการอัศจรรย์                                             
MN608 หลักการพัฒนาผู้นำ                                                          

MN610 การเพิ่มพูนคริสตจักร                                                        
MN612 การบริหารความขัดแย้ง                                                    
MN614 พันธกิจโลก                                                                     

MN616 พันธกิจในชุมชนเมือง                                                      

MN618 พฤติกรรมองค์การ                                                           

MN620 คริสตจักรและการพัฒนาสังคม                                        

 
   
   

ภาคสนาม (บังคับ 2 หน่วยกิต)

PE603-PE604 ภาคสนาม

 

หมายเหตุ นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้ต้องเรียนดังนี้

วิชาบังคับ 63 หน่วยกิต   วิชาเลือก 9 หน่วยกิต รวม 72 หน่วยกิต

และสอบ Comprehensive