หลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล

ระบบการศึกษาทางไกล หลักสูตรคริสตศาสตร์ศึกษาตรี เป็นการเรียนการสอนที่เอื้ออำนวยให้นักศึกษาใช้เวลาศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติผ่านสื่อการสอนต่าง รวมศึกษา 133 หน่วยกิต ระยะเวลา 3.5 ปี 1. หมวดพระคัมภีร์ศึกษา  60 หน่วยกิต OT101 แนะนำพระคัมภีร์เดิม OT102 เบญจบรรณ OT201 บทกวีนิพนธ์ OT202 ผู้เผยพระวจนะใหญ่ OT301 ผู้เผยพระวจนะน้อย NT101 แนะนำพระคัมภีร์ใหม่ NT102 พระกิตติคุณและกิจการ NT201 ธรรมสารจากเรือนจำ NT202 ธรรมสารฝากทั่วไป BB301 วิธีศึกษาพระคัมภีร์และการตีความหมายพระคัมภีร์ 2. วิชาหมวดศาสนศาตร์  30 หน่วยกิต TH101 หลักความเชื่อพื้นฐาน TH102 พระคริสต์และความรอด TH201 พระวิญญาณบริสุทธิ์ TH202 ศาสนศาสตร์การนมัสการและอธิษฐาน TH301 หมายสำคัญและการอัศจรรย์ 3.วิชาหมวดประวัติศาสตร์  6 หน่วยกิต HI302 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 4.วิชาหมวดพันธกิจคริสตจักร เลือกศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง กลุ่ม1 ด้านคริสเตียนศึกษา CE301 ความรู้ทั่วไปสำหรับครู CE302 พันธกิจเด็กและเยาวชน CE303 หลักการสอนและเทศนา CE304 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม2 ด้านอภิบาลศิษย์ CE303 หลักการสอนและเทศนา PM301 จิตวิทยาทั่วไปและการให้คำปรึกษา PM302 หลักศิษยาภิบาลและการบริหารคริสตจักร PM303 การประกาศและสร้างสาวก กลุ่ม3 ด้านบริหารพันธกิจ MM301 การจัดองค์การและการบริหาร MM302 บริหารการเงินตามหลักการพระคัมภีร์ MM303 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม MM304 ครอบครัวศึกษา 5.หมวดประสบการณ์รับใช้ 7 หน่วยกิต ภาคสนามPE101- PE402 6.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต / 1วิชา เลือกวิชาหนึ่งในหมวดพันธกิจคริสตจักร จำนวน 1 วิชา ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มวิชาที่เลือกเอาไว้แล้ว